Kontakt

Podľa čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia. Komisia zostaví zoznam všetkých vnútroštátnych kontaktných miest a odovzdá ich členským štátom.

Vnútroštátnym kontaktným miestom v Slovenskej republike je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky na uvedenej adrese:

 

Námestie slobody č. 6 
P.O.BOX 100 
810 05 
Bratislava 
Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Fajčík

E-mail:

register.dopravcov@mindop.sk

Tel.:

02/594 94 337

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Miškovský

E-mail:

register.dopravcov@mindop.sk

Tel.:

02/594 94 610

Kontaktná osoba:

Ing. Viliam Mihalík

E-mail:

register.dopravcov@mindop.sk

Tel.:

02/594 94 340

Podľa § 42 zákona č. 56/2012 Z. z. okresný úrad v sídle kraja

 1. udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 2. vydáva a odníma licencie Spoločenstva,
 3. udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia ,
 4. vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,
 5. odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 6. vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,
 7. zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 6 ods. 6 a na výkon taxislužby, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,
 8. vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa § 6 ods. 15 a ich duplikát,
 9. je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k) do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,
 10. ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby, a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q)
 11. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec.

Kontaktné údaje jednotlivých okresných úradov v sídle kraja nájdete na týchto príslušných adresách: