Legislatívne informácie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dáva k dispozícii odbornej verejnosti elektronický register podnikov cestnej dopravy (ERRU - European Register of Road Transport Undertakings).

Každý členský štát vedie vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy, ktorým príslušný orgán určený týmto štátom udelil povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Spracúvanie údajov v tomto registri sa uskutočňuje pod dohľadom orgánu verejnej moci, ktorý bol na tento účel určený. Príslušné údaje, ktoré obsahuje vnútroštátny elektronický register, sú prístupné všetkým príslušným orgánom daného členského štátu.

Zavedenie vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (ďalej len „elektronický register“) je jedna z povinností, ktoré vyplývajú z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúca sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.

V zmysle článku 16 ods. 1 nariadenia č. 1071/2009 sa požaduje, aby SR viedla elektronický register, ktorým príslušný orgán (okresný úrad v sídle kraja) udelil povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

K najdôležitejším právnym predpisom Európskej únie pre oblasť podnikania v cestnej doprave patria:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES - Nariadenie (ES) č. 1071/2009  
     
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh - Nariadenie (ES) č. 1072/2009  
     
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006. - Nariadenie (ES) č. 1073/2009

V Slovenskej republike boli pre oblasť podnikania v cestnej doprave prijaté nasledovné právne normy: